• அன்றன்றுள்ள அப்பம்

  துதிக்கும்போது!

  July 27th, 2014

  "கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது என்று அவரை ஸ்தோத்திரிக்கையிலும், கர்த்தருடைய வீடாகிய த[...]

  நித்திய மகிமை!

  July 26th, 2014

  "கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மைத் தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய[...]