(ஓசி 14:4) நான் அவர்கள் சீர்கேட்டைக் குணமாக்குவேன்ää அவர்களை மனப்பூர்வமாய் சிநேகிப்பேன் என் கோபம் அவர்களைவிட்டு நீங்கிற்று.