அன்றன்றுள்ள அப்பம் Archive

உன்னதத்தில் கழுகு!

“கழுகுதன் கூட்டைக்கலைத்து, தன் குஞ்சுகளின்மேல் அசைவாடி, தன் செட்டைகளை விரித்து , அவைகளை எடுத்து , அவைகளைத் தன் செட்டைகளின்மேல் சுமந்துகொண்டு போகிறதுபோல, கர்த்தர் ஒருவரே அவனை வழிநடத்தினார்” (உபா. 32:11,12). கழுகு ஒரு ராஜரீக பறவை. எப்படி
Read More

கழுகைப்போல எழும்பு!

“கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்களோ புதுபெலன் அடைந்து, கழுகுகளைப்போலச் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள்” (ஏசா. 40:31). “எப்படி எழும்ப வேண்டும்?” ஏசாயா தீர்க்கதரிசி, கழுகுகளைப்போல புதுபெலனடைந்து செட்டைகளை அடித்து எழும்ப வேண்டும் என்று கூறுகிறார்.
Read More

சீக்கிரமாய் எழுந்திரு!

“அவன் (தேவதூதன்) பேதுருவை விலாவிலே தட்டி, சீக்கிரமாய் எழுந்திரு என்று அவனை எழுப்பினான்” (அப். 12:7). அக்காலத்தில் ஏரோது ராஜா, சபையிலே சிலரை துன்பப்படுத்தத் தொடங்கி, யோவானுடைய சகோதரனாகிய யாக்கோபைப் பட்டயத்தினாலே கொலை செய்தான். அது யூதருக்குப் பிரியமாயிருக்கிறதென்று
Read More

எழுந்து தகப்பனிடத்திற்கு!

“நான் எழுந்து, என் தகப்பனிடத்திற்குப் போய் தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவஞ்செய்தேன்” (லூக்.15:18). இந்த கடைசி நாட்களில், இன்டர்நெட் பெருகிவிட்ட நிலையில், அநேக கெட்ட குமாரர்களும், கெட்ட குமாரத்திகளும் மனம்போன போக்கிலே வாழும்படி, புறப் பட்டுவிட்டார்கள்.
Read More

எழுந்து நட!

“இயேசு அவனை நோக்கி எழுந்திரு, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார்” (யோவா. 5:8). பெதஸ்தா என்னப்பட்ட ஒரு குளம் எருசலேமின் ஆட்டு வாசலருகே இருந்தது. அதிலே ஐந்து மண்டபங்களிருந்தன. ஐந்து என்பது, இரக்கத்தின் எண்ணாகும். நம்மேல் வைத்த
Read More

யோனாவே, எழும்பு!

“எழும்பு, எழும்பு, கர்த்தருடைய உக்கிரத்தின் பாத்திரத்தை அவர் கையில் வாங்கிக் குடித்திருக்கிற எருசலேமே, எழுந்துநில்” (ஏசா. 51:17). ஏன் எழும்ப வேண்டும்? இப்பொழுது மனந்திரும்பும்படி நீங்கள் எழும்ப வேண்டும். நீங்கள் நன்மையான காரியங்களை செய்யும்படி தீர்மானத்தோடு எழும்ப வேண்டும்.
Read More

ஆவியினால் எழும்பு!

“ஆலோசனைச் சங்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த அனைவரும், அவன்மேல் கண்ணோக்க மாயிருந்து, அவன் முகம் தேவதூதன் முகம்போலிருக்கக் கண்டார்கள்” (அப். 6:15). ஸ்தேவானுடைய முகம், தேவதூதன் முகம் போல இருந்தது. ஆம், “அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்” என்பார்கள். உங்கள் உள்ளத்தில்
Read More

அழைப்பிலே எழும்புங்கள்!

“அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காயிருந்தான்: நீங்களும் சிலகாலம் அவன் வெளிச்சத்திலே களிகூர மனதாயிருந்தீர்கள்” (யோவா. 5:35). ஆண்டவர் தம்முடைய ஊழியக்காரர்களை அழைத்து, தெரிந்துகொள்ளுவதிலே ஒரு முக்கிய நோக்கமுண்டு. அந்த அழைப்பிலே நின்று, கர்த்தருடைய சித்தத்தின் படி செய்யும்போது, கர்த்தர்
Read More

தேவ பிரசன்னத்தினால்!

“மோசே சாட்சிப் பலகைகள் இரண்டையும் தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு, சீனாய் மலையிலிருந்து இறங்குகிறபோது, தன்னோடே அவர் பேசினதினாலே தன் முகம் பிரகாசித்திருப்பதை அவன் அறியாதிருந்தான்” (யாத். 34:29). இஸ்ர வேலர் மத்தியிலே கர்த்தருக்காக எழும்பினவர்தான், மோசே. பார்வோனின் குமாரத்தியின்
Read More

விழிப்புள்ள ஜீவியம்!

“நான் நித்திரைபண்ணினேன். என் இதயமோ விழித்திருந்தது. கதவைத் தட்டுகிற என் நேசரின் சத்தத்தைக் கேட்டேன்” (உன். 5:2). தேவ பிள்ளைகளுக்கு விழிப்புள்ள ஜீவியம் அவசியம். கர்த்தருக்காக எழும்பிப் பிரகாசிக்க விரும்பினால், ஆண்டவரிடத்திலே ஜெப ஆவியை மட்டுமல்லாமல், விழிப்புள்ள அனுபவத்தையும்
Read More