அன்றன்றுள்ள அப்பம் Archive

சகோதரனின் அன்பு!

“ஆபிரகாம் லோத்தை நோக்கி: எனக்கும் உனக்கும், என் மேய்ப்பருக்கும் உன் மேய்ப்பருக்கும், வாக்குவாதம் வேண்டாம். நாம் சகோதரர்” (ஆதி. 13:8). சிருஷ்டி கர்த்தராய் நம்மீது அன்புகூர்ந்தார். தகப்பனும் தாயுமாய் அன்புகூர்ந்தார். போதகராய் அன்புகூர்ந்தார். மட்டுமல்ல, சகோதரனாய் அவர் அன்புகூர்ந்தார்.
Read More

போதகரின் அன்பு!

“ரபீ, நீர் தேவனிடத்திலிருந்து வந்த போதகர் என்று அறிந்திருக்கிறோம்” (யோவான் 3:2). சிருஷ்டி கர்த்தரா நம்மில் அன்புகூர்ந்தவர், தகப்பனைப் போலவும் தாயைப் போலவும் அன்புகூர்ந்தார். மட்டுமல்ல, அன்புள்ள போதகராகவும் அருகில் வந்து ஆவிக்குரிய போதனைகளைத் தருகிறார். “நான் உனக்குப்
Read More

தாயின் அன்பு!

“ஒருவனை, அவன் தா தேற்றுவதுபோல் நான் உங்களைத் தேற்றுவேன்; நீங்கள் எருசலேமிலே தேற்றப்படுவீர்கள்” (ஏசா.66:13). கர்த்தர் ஆதாம், ஏவாளை சிருஷ்டித்தபோது, அவர்களுக்கு உலகப்பிரகாரமான தாயும் இல்லை, தகப்பனும் இல்லை. கர்த்தரே தாக்குரிய ஸ்தானத்தையும், தகப்பனுக்குரிய ஸ்தானத்தையும் மேற்கொண்டார். அவர்
Read More

தகப்பனின் அன்பு!

“அவருடைய நாமத்தின்மேல் விசுவாசமுள்ளவர்களா அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனைபேர்களோ, அத்தனைபேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங்கொடுத்தார்” (யோவான் 1:12). சிருஷ்டி கர்த்தரா மட்டுமல்ல, மகா அன்புள்ள தகப்பனாகவும் அவர் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார். அவரை, “அப்பா, பிதாவே” என்று அழைக்கக்கூடிய புத்திரசுவிகார
Read More

சிருஷ்டிகரின் அன்பு!

“ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்” (ஆதி.1:1). கர்த்தருடைய எல்லா சிருஷ்டிப்புமே, அவருடைய அன்பையே வெளிப்படுத்துகிறது. “வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது, ஆகாயவிரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது” (சங்.19:1). வானாதி வானங் களுக்கு மேலாக வீற்றிருக்கும் சிருஷ்டி
Read More

அன்பின் இனிய வெளிப்பாடு!

“தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்புகூராமலிருக்கிறவன், தான் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்புகூருவான்?” (1 யோவான் 4:20). புவிஈர்ப்பு விசையின் வல்லமையானது, ஒவ்வொரு பொருளையும் பூமியை நோக்கி இழுக்கிறது. புது திராட்சரசத்தின் வல்லமையானது, புது துருத்தி முதலா பீறப்பண்ணுகிறது. அதுபோல,
Read More

முந்தி அன்புகூர்ந்தார்!

“அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்புகூரு கிறோம்” (1 யோவா. 4:19). பரபாஸ் தூரத்திலிருந்து சிலுவையைப் பார்த்துக்கொண்டே நின்றான். இந்த இயேசு இல்லாதிருந்தால், நான் அல்லவா, இந்த வேளையிலே, அதே சிலுவையில் பாடு அனுபவித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும்.
Read More

சுண்டியிழுக்கும் அன்பு!

“மனுஷரைக் கட்டி இழுக்கிற அன்பின் கயிறுகளால் நான் அவர்களை இழுத்தேன்” (ஓசியா 11:4). “சீனாவுக்கு மிஷனெரிகள் தேவை” என்று 19-ம் நூற்றாண்டில் ஒரு விளம்பரம் வந்தது. அந்த நாட்களில், இங்கிலாந்தில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் வாலிபர்களை வாட்டியது. மிஷனெரிக்குக் கொடுக்கிற
Read More

அன்பிலே வெற்றி!

“நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல், தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு” (ரோம. 12:21). ஒரு மனுஷனின் உள்ளத்திலே, தெய்வீக அன்பு இருக்குமானால், ஒருநாளும் அவன் தீமையைக் கண்டு துவண்டு போகமாட்டான். “ஐயோ, மற்றவர்கள் என்னை எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்துகிறார்கள்” என்று சொல்லி, சுய
Read More

நெருக்கி ஏவும் அன்பு!

“கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு, எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது” (2 கொரி. 5:14). கிறிஸ்துவின் அன்பைக் குறித்து, அப். பேதுரு, தன் நிருபத்திலே ஏராளமான தேவ இரகசியங்களை எழுதியிருக்கிறார். அந்த அன்பு, “அறிவுக்கெட்டாத அன்பு” என்றார். நீங்கள் கிறிஸ்துவின் அன்பிலே, வேரூன்றி,
Read More