அன்றன்றுள்ள அப்பம் Archive

விசுவாசமும் பிரயாணமும்!

“உன் வழிகளிலெல்லாம், அவரை நினைத்துக்கொள்; அப்பொழுது, அவர் உன் பாதைகளைச் செவ்வைப்படுத்துவார்” (நீதி. 3:6). விசுவாசத்தை பயன்படுத்தி, அநேகர் இயற்கைக்கு அப்பாற்ப்பட்ட விதங்களிலே, பிரயாணம் செய்திருக்கிறார்கள். ஒரு முறை, இயேசு தம்முடைய ஊழியத்தை முடித்து, தனிமையாய் ஜெபிப்பதற்கு, மலையின்மேல்
Read More

கைகளை வைக்குதல்!

“விசுவாசத்தினாலே, யாக்கோபு தன் மரணகாலத்தில், யோசேப்பினுடைய குமாரர் இருவரையும் ஆசீர்வதித்து, தன் கோலின் முனையிலே சாய்ந்து தொழுதுகொண்டார்” (எபி. 11:21). விசுவாசத்துக்கும், கைகளை வைக்குதலுக்கும் ஏதோ, ஒரு சம்பந்தமிருக்கிறது. கர்த்தரை விசுவாசித்து, வியாதியஸ்தர்கள்மேல் கைகளை வைக்கும்போது, நம்முடைய கைகளிலிருந்து
Read More

தேவைகள் சந்திக்கப்படும்!

“ஆபிரகாம், அந்த இடத்துக்கு யேகோவாயீரே என்று பேரிட்டான். அதினாலே கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்துக்கொள்ளப்படும்” (ஆதி. 22:14). விசுவாசத்தினாலே, உங்களுடைய தேவைகள் யாவும் சந்திக்கப்படும். அதுவரை, நீங்கள் சோர்ந்துபோகாமல் விசுவாசத்திலே நிலைத்து நிற்பது, உங்களுடைய கடமை. ஒரு நாள், கர்த்தர்
Read More

விசுவாசத்தினாலே உயிர்த்தெழுதல்!

“என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான்” (யோவா. 11:25). விசுவாசத்தினாலே வரும், உயிர்த்தெழுதலைக் குறித்து, கிறிஸ்து இங்கே பேசுகிறார். “நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன், மரித்தாலும் பிழைப்பான். உயிரோடிருந்து என்னை விசுவாசிக் கிறவனெவனும், என்றென்றைக்கும் மரியாமலும் இருப்பான்; இதை
Read More

விசுவாசமே ஜெயம்!

“தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்; நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம்” (1 யோவா. 5:4). விசுவாசத்துக்கென்று கர்த்தர், எபி. 11-ஆம் அதிகாரத்தையே எழுதி வைத்திருக் கிறார். உங்களை அறியாமல், விசுவாசம் ஒரு நீரூற்றுபோல, உங்கள் உள்ளத்திலே சுரந்து
Read More

விசுவாச வரம்!

“வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே விசுவாசமும், அளிக்கப்படுகிறது” (1 கொரி. 12:9,10). மூன்று வரங்களை, நாம் “வல்லமையின் வரங்கள்” என்று அழைக்கிறோம். அந்த வரங்கள், ஜனங்களை கர்த்தரண்டை இழுக்கின்றன. புறஜாதிகளை, கர்த்தருடைய நாமத்திற்குக் கீழ்ப்படியப்பண்ணுகின்றன. அற்புதமும், அடையாளமும், ஆரோக்கியமும் உண்டாக்குகிறது.
Read More

விசுவாசத்தின் பூரணம்!

“விசுவாசம் அவனுடைய கிரியைகளோடேகூட முயற்சிசெய்து, கிரியைகளினாலே விசுவாசம் பூரணப்பட்டதென்று காண்கிறாயே” (யாக். 2:22). அடிப்படை விசுவாசமுமுண்டு. அஸ்திபார விசுவாசமுமுண்டு. அதே நேரத்தில், பூரண விசுவாசமுமுண்டு. விசுவாசத்தினாலே, ஆண்டவர் உலகங்களை சிருஷ்டித்தார். அது நிறைவேறினது. “வானமும், பூமியும் ஒழிந்துபோம், வார்த்தைகளோ,
Read More

விசுவாசசத்தினாலே பிரியம்!

“விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம்” (எபி. 11:6). இந்த உலகத்தில் வாழும்போது, கர்த்தருக்காக அரிய பெரிய காரியங்களைச் செய்ய வேண்டுமென்ற, வாஞ்சை உங்களுக்கு இருக்கும். நல்லதுதான். ஆனால், ஆண்டவருக்குப் பிரியமானது என்ன? என்று, அறிந்து செய்வது மிகவும் அவசியமானது.
Read More

அவிசுவாசம் நீங்கட்டும்!

“இயேசு அவனை நோக்கி: நீ விசுவாசிக்கக்கூடுமானால் ஆகும். விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார்” (மாற். 9:23). ஒரு தகப்பன், ஊமையான ஒரு ஆவி பிடித்த, தன் மகனை இயேசுவிடம் கொண்டு வந்தான். “அது அவனை எங்கே பிடித்தாலும், அங்கே
Read More

விசுவாசம் ஒழிந்துபோகாதபடிக்கு!

“நானோ உன் விசுவாசம் ஒழிந்துபோகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக்கொண்டேன்” (லூக். 22:32). ஒரு பக்கம், சாத்தான் உங்களுடைய மன உறுதியையும், விசுவாசத்தையும் தகர்க்கும்படி போராடுகிறான். சோதனைக்குமேல் சோதனை, பிரச்சனைக்குமேல் பிரச்சனையை கொண்டு வருகிறான். இயேசு சீமோன் பேதுருவிடம், “சீமோனே, சீமோனே,
Read More