அன்றன்றுள்ள அப்பம் Archive

ஆழத்தில் உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்கள்!

“அவர் உயர வானத்திலிருந்து உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும், கீழே ஆழத்தில் உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும், ஸ்தனங்களுக்கும் கர்ப்பங்களுக்கும் உரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார்” (ஆதி. 49:25). “ஆழத்தின் ஆசீர்வாதங்கள்” அனைத்தையும் பெற்று அனுபவித்தவர் யோசேப்பு. யாக்கோபுக்கு பன்னிரண்டு குமாரர்கள் இருந்தாலும், அவர்கள்
Read More

எகிப்தியனின் வீடு!

“கர்த்தர் யோசேப்பினிமித்தம், அந்த எகிப்தியன் வீட்டை ஆசீர்வதித்தார். வீட்டிலும் வெளியிலும் அவனுக்கு உண்டானவைகள் எல்லாவற்றிலும், கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தது” (ஆதி. 39:5). எகிப்தியனாகிய போத்திபார், ஒரு புறஜாதியான். கர்த்தரை அறியாதவன். அவன் விக்கிரகாராதனைக்காரனாக இருந்தபோதிலும், யோசேப்பின் நிமித்தம் கர்த்தர்
Read More

கீழ்ப்படிதலினாலே ஆசீர்வாதமும், பெருகுதலும்!

“ஆபிரகாம் என் சோல்லுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, என் விதிகளையும், என் கற்பனைகளையும், என் நியமங்களையும், என் பிரமாணங்களையும் கைக்கொண்டபடியினால்” (ஆதி. 26:4). ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, தேவனைப் பிரியப்படுத்தி நடந்தபடியால், ஆபிரகாமுக்கு வந்த ஆசீர்வாதங்கள் எண்ணற்றவை. முதலாவது, கர்த்தருக்குக்
Read More

உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்!

“நான் உன்னோடேகூட இருந்து, உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்” (ஆதி. 26:3). கர்த்தர் அன்போடு ஈசாக்கைப் பார்த்து, நல்ல ஒரு வாக்குத்தத்தத்தைக் கொடுத்தார். நான் உன்னோடுகூட இருப்பேன். மட்டுமல்ல, உன்னை நான் ஆசீர்வதிப்பேன். இந்த வாக்குத்தத்தத்தில் ஈசாக்கு, எவ்வளவு மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும்!
Read More

கோடாகோடி!

“ரெபெக்காளை வாழ்த்தி: எங்கள் சகோதரியே, நீ கோடாகோடியாய்ப் பெருகுவாயாக. உன் சந்ததியார் தங்கள் பகைஞருடைய வாசல்களைச் சுதந்தரித்துக்கொள்வார்களாக என்று ஆசீர்வதித்தார்கள்” (ஆதி. 24:60). ரெபெக்காள், ஈசாக்குக்கு மணவாட்டியாகப் போகிறாள். அந்த ரெபெக்காளை அவளுடைய குடும்பத்தார் வாழ்த்தி, ஆசீர்வதிக்கும்போது, இரண்டு
Read More

பல மடங்கு!

“அவர் ஆபிரகாமை வெளியே அழைத்து: நீ வானத்தை அண்ணாந்துபார், நட்சத்திரங் களை எண்ண உன்னாலே கூடுமானால், அவைகளை எண்ணு என்று சொல்லி; பின்பு அவனை நோக்கி: உன் சந்ததி இவ்வண்ணமாய் இருக்கும் என்றார்” (ஆதி. 15:5). கர்த்தர் உங்களை
Read More

ஆசீர்வதிப்பேன்!

“உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன்; உன்னைச் சபிக்கிறவனைச் சபிப்பேன்; பூமியிலுள்ள வம்சங்களெல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார்” (ஆதி.12:3). ஆபிரகாமுக்கு வேதத்திலே விசேஷமான ஒரு இடம் உண்டு. அவர் முற்பிதாக்களிலே முதன்மையானவர். ஆபிரகாம், “கர்த்தருடைய சிநேகிதன்” என்று அழைக்கப்பட்டார். கர்த்தர் தன்
Read More

ஆசீர்வதிப்பேன்!

“நான் உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்கி, உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப் படுத்துவேன்; நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பா. பூமியிலுள்ள வம்சங்களெல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்” (ஆதி. 12:2,3). கர்த்தர் இந்த வாக்குத்தத்தத்தைக் கொடுக்கும்போது ஆபிராமுக்கு ஏறக்குறைய 75 வயதாகிவிட்டது. உன்னைப்
Read More

ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள்!

“நான் உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்கி, உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப் படுத்துவேன்; நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய்” (ஆதி. 12:2). ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள், மிகவும் ஆச்சரியமானவை. மகா மேன்மையானவை. விண்ணளவு உயர்ந்தவை. அந்த ஆசீர்வாதங்களை ஆபிரகாமுக்குப் பிறகு நான்காயிரம்
Read More

ஆசீர்வாதமான குடும்பம்!

“பின்பு, தேவனாகிய கர்த்தர்: மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல, ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார்” (ஆதி. 2:18). “குடும்பம்” என்பது, கர்த்தருடைய அநாதி தீர்மானத்திலிருந்து ஏற்படுத்தப் பட்டது. குடும்ப உறவுகளை கர்த்தர் தாமே கட்டியெழுப்புகிறார். கர்த்தர் ஆதாமை சிருஷ்டித்த
Read More