அன்றன்றுள்ள அப்பம் Archive

பொற்பழங்கள்!

“ஏற்ற காலத்தில் சொன்ன வார்த்தை, எவ்வளவு நல்லது” (நீதி. 15:23). உங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகள் மேன்மையுள்ளதாகவும், பரிசுத்தமுள்ளதாக வும் இருந்தால், அதனால் உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் எண்ணற்ற ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு. அதே காரியத்தை சாலொமோன் ஞானி தொடர்ந்து சொல்லும்போது, “ஏற்ற
Read More

நிலைத்திருந்தவர்கள்!

“எனக்கு நேரிட்ட சோதனைகளில் என்னோடேகூட நிலைத்திருந்தவர்கள் நீங்களே” (லூக்கா 22:28). இயேசு தம்மோடுகூட இருக்க, பன்னிரெண்டு சீஷர்களைத் தெரிந்து கொண்டார். அவர்களுக்கு அவர் ஒப்புவித்த பணி என்ன? முதலாவது, அவர்கள் இயேசுவோடு கூட இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது, அவர்கள்
Read More

நிலைத்திருப்பேன்!

“என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன்” (யோவான் 15:4). தேவனோடு உலாவி சஞ்சரிக்கிற, ஒரு தேவ மனிதர் ஒருமுறை சொன்னார், “நான் அதிகாலையில் தேவ பிரசன்னத்தில் களிகூறுகிறது மட்டுமல்ல, அந்த நாள் முழுவதிலும் நான் என்னென்ன செய்யப்போகிறேனோ, அதில்
Read More

அன்பிலே நிலைத்திருங்கள்!

“நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு, அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள்” (யோவா. 15:10). ஆவியின் கனிகளிலே முதல் கனியும், சிறந்த கனியுமாயிருப்பது அன்பாகும் (கலா. 5:22). “ஆவியின் கனியோ,
Read More

வார்த்தையில் நிலைத்திருங்கள்!

“நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால், நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவோ, அது உங்களுக்குச் செய்யப்படும்” (யோவா. 15:7). கர்த்தருடைய குரலை வேதத்திலே நாம் கேட்கிறோம். ஆவியும், ஜீவனுமான வேத வசனங்களை வாசிப்பது நமக்கு பெரிய பாக்கியமாகும். இரவும் பகலும்
Read More

உறவு முறையிலே!

“என்னில் நிலைத்திருங்கள். நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன்” (யோவா. 15:4). கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் இது! நீங்கள் மிகுதியான கனிகளைக் கொடுக்க வேண்டுமானால், கர்த்தர் உங்களுக்கு ஏற்படுத்திக் கொடுத்த, உறவு முறையிலே நிலைத்திருக்க வேண்டியது, மிகவும் அவசியம். கர்த்தர் நம்முடைய தகப்பன்.
Read More

மெய்யான திராட்சச்செடி!

“நான் மெய்யான திராட்சச்செடி. என் பிதா திராட்சத்தோட்டக்காரர்” (யோவா. 15:1). பழைய ஏற்பாட்டில், அநேக திராட்சச்செடிகளும், கொடிகளும் இருந்தன. கனிகொடுக்கும்படியான மரங்கள் இருந்தன. ஆதாம், ஏவாளை கர்த்தர் ஏதேன் தோட்டத்தில் கொண்டு வந்து வைத்த போது, ”Be fruitful”
Read More

நிலைத்திருங்கள்!

“நானே திராட்சச்செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால், அவன் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பான். என்னையல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது” (யோவா. 15:5). நீங்கள் கனி கொடுக்க விரும்பினால், எப்போதும் இடைவிடாமல் கர்த்தரில் நிலைத்திருங்கள். யோவான்
Read More

நல்ல கனிகளைத் தருகிறவர்கள்!

“நீங்கள் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பதினால், என் பிதா மகிமைப்படுவார். எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள்” (யோவா. 15:8). உங்களைக் குறித்து ஆண்டவருக்கு ஒரு நோக்கமுண்டு. முதலாவது, நீங்கள் கர்த்தருக்கு நல்ல சுவையான கனி கொடுக்க வேண்டும். இரண்டாவது, மிகுந்த கனிகளைக் கொடுக்க
Read More

புளிப்புள்ள பழங்கள்!

“பிதாக்கள் திராட்சக்காய்களைத் தின்றார்கள். பிள்ளைகளின் பற்கள் கூசிப்போயின என்னும் பழமொழியை நீங்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்தைக்குறித்துச் சொல்லுகிறது என்ன?” (எசேக். 18:2). தன் தோட்டத்தில், கனிக்காகவே மரத்தை நாட்டுகிற எஜமான், குறிப்பிட்ட காலம் வரும்போது, நிச்சயமாகவே கனியைத் தேடி, எதிர்பார்ப்போடு
Read More