ஆலயத்தின் ஆசீர்வாதங்கள்!

“பரிசுத்த ஆலயமாகிய உமது வீட்டின் நன்மையால் திருப்தியாவோம்” (சங். 65:4).

“கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள்” என்று சொன்னபோது, தாவீதினுடைய உள்ளத்தில் பெரிய சந்தோஷம் உண்டானது. ஆம், அங்கே “நான் திருப்தியாக போஷிக்கப்பட போகிறேன். தேவனை ஆடிப்பாடி துதிக்கப்போகிறேன். அவருக்கு ஆராதனைச் செய்யப்போகிறேன். கன்மலையின் தேன் அங்கே உண்டு. பேரின்ப நதியினால் தாகம் தீர்க்கப்படுவேன்” என்று சொல்லி, அவர் ஆனந்த பரவசமடைந்தார்.

தேவபிள்ளைகளே, ஆலயத்திற்கு செல்லும்போதெல்லாம், கர்த்தர் நன்மைகளை அளவில்லாமல், உங்களுக்கு அள்ளித் தருவார் என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள்! நிரம்பி வழியும்படியாக, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். பரலோகத்தின் உச்சிதங்களினரால் உங்களை போஷிப்பார்.

ஒருமுறை ஒரு சகோதரியினுடைய சரீரத்திலும், உள்ளத்திலும் சோர்புகளும் பெலவீனங்களும் வந்தது. வாழ்க்கை மிகவும் கசந்துவிடவே, அவள் ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரிடம் சென்றாள். அந்த டாக்டர் அவளைப் பார்த்து, நான் சொல்லுகிறபடி செய் நீ நிச்சயமாக சுகமடைவாய் நீ பக்கத்திலிருக்கும் ஆலய ஆராதனைக்குப் போ (அவள் அதற்கு முன்பாக ஆராதனையில், கலந்து கொண்டவள் அல்ல). உன்னால் ஜெபிக்க முடிந்தாலும், முடியாவிட்டாலும் போ, பாட முடிந்தாலும், பாட முடியாவிட்டாலும் போ. ஆலய ஆராதனைக்கு ஐந்து நிமிடத்திற்கு முன்பாகவே சென்று, அமைதியாக அமர்ந்திரு என்றார். அவள் சரி என்று தலையாட்டிவிட்டு, வீடு சென்றாள்.

ஒரு மாதம் கழித்து, மீண்டும் டாக்டரிடம் வந்து, நான் சுகம் பெறவில்லையே என்றாள். அதற்கு அவர், நான் சொன்னபடி செய்தாயா? கடந்த நான்கு வாரங்களும் ஆலயத்திற்கு சென்றாயா? என்று கேட்டார். அதற்கு அவள், இல்லை என்று பதில் கொடுத்தாள். அந்த டாக்டருக்கு, கோபம் வந்தது. நான் சொன்னபடி செய்யாமல், பின் ஏன் என்னிடம் திரும்பி வந்தாய்? நான் சொன்னபடி செய் அதன் பின்பு வா, என்று சொல்லி அனுப்பினார். இந்த முறை அவள் ஆலயத்திற்கு சென்றாள். ஒவ்வொரு வாரமும், தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணர்ந்தாள். கர்த்தருடைய வல்லமை அவளைத் தொட்டது. சரீரத்தில் பரிபூரண சுகத்தைப் பெற்றுக்கொண்டாள்.

ஆம், நம்முடைய ஆவி, ஆத்துமா சரீரத்திற்கு ஒரே பரிகாரம், கர்த்தருடைய பிரசன்னம்தான். அவருடைய சமுகத்தில் உண்மையாய், உங்களுடைய நேரங்களை செலவழிக்கும்போது, உங்கள் உள்ளத்தை ஒரு புத்துணர்ச்சியும், தெய்வீக சந்தோஷமும் நிரப்புகிறது.

சபைக்கூடி வருதல், தேவபிள்ளைகளுக்கு எத்தனை பெரிய ஆசீர்வாதத்தைக் கொண்டு வருகிறது. சபைக்கூடி வரும்போது, ஒருவருக்கொருவர் ஜெபிக்கிறீர்கள். ஒருவருடைய பாரத்தை, ஒருவர் சுமக்கிறீர்கள். ஒருவருடைய சாட்சியின் அநுபவங்கள், மற்றவர்களுக்குப் பயனுள்ளதாய் மாறுகிறது. கர்த்தர் தம்முடைய ஊழியர்களைக் கொண்டு, உங்களோடு பேசுகிறார். ஆலயத்தின் சம்பூரணத்தினால் நிரப்பப்படும்படி ஆலயத்திற்கு செல்லுங்கள்.

தேவபிள்ளைகளே, ஆலயத்திற்கு வருவது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியின் அனுபவமாய் இருக்கட்டும். ஆலயத்தின் சம்பூரணத்தினால் நிரப்பப்பட வேண்டுமென்று மகிழ்ச்சியோடு வருவீர்களாக!

நினைவிற்கு:- “அவர் பகற்காலங்களில் தேவாலயத்திலே உபதேசம் பண்ணிக் கொண்டிருந்தார்” (லூக்கா 21:37).