சம்பூரணமாகக் கொடுப்பவர்!

“சமாதானத்தின் தேவன் தாமே, உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்கள் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் முழுவதும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து வரும்போது, குற்றமற்றதாயிருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக” (1 தெச. 5:23).

நம்முடைய தேவன் சகல விதமான நன்மைகளையும் சம்பூரணமா கொடுக்கிறவர். உங்கள் ஆவி ஆத்துமா, சரீரம் முழுவதிற்கும், பரிசுத்தத்தைத் தந்து, வழுவாதபடி கடைசிவரை நிலைநிறுத்துகிற தேவன். கர்த்தர் ஒருவரே, தம்முடைய பரிசுத்தத்தை உங்களுக்குத் தருகிறவர். இந்த பூமியிலே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவதே அவருடைய நோக்கம். இயேசுகிறிஸ்து வரும்போது, உங்களை மாசற்றவர்களா நிலைநிறுத்தவே, அவர் விரும்புகிறார். அதற்காகவே கர்த்தர், தமது பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்களுக்குத் தந்திருக்கிறார்.

“புறஜாதியாராகிய பலி, பரிசுத்த ஆவியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு” என்று ரோமர் 15:15-லே வாசிக்கிறோம். முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவதற்கான, இந்தப் பெரிய ஊழியத்திலே, பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஒரு பகுதியை, நீங்கள் காணலாம். அவர் பாவ வல்லமையிலிருந்தும், அக்கிரம பழக்க வழக்கங்களிலிருந்தும், பாவியான மனுஷனை விடுவிக்கிறார். அன்று பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணினபோது, பரிசுத்த ஆவியானவர், வசனத்தைக் கேட்ட ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும், கிரியை சேததினால், அவர்கள் பாவத்தைக் குறித்து, உணர்த்தப்பட்டார்கள்.

“சகோதரன்மாரே, இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நாங்கள் என்ன சேயவேண்டும்?” என்றார்கள். காரணம் என்ன? பரிசுத்த ஆவியானவர், பாவத்தைக் குறித்தும், நீதியைக் குறித்தும், நியாயத்தீர்ப்பைக் குறித்தும், கண்டித்து உணர்த்துவதுதான் (யோவான். 16:8). இரண்டாவதாக, பரிசுத்த ஆவியானவர் பாவத்தின் மேலும் பாவப் பழக்கத்தின் மேலும், ஜெயம் தருகிறார். பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது, நீங்கள் பெலனடைவீர்கள் (அப். 1:8). ஆகவே பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தின் வல்லமையினாலே, தோல்விகளை ஜெயமாக்குங்கள். தடைகளை தகர்த்து எறியுங்கள்.

மூன்றாவதாக, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களது வாழ்க்கையிலே வல்லமையை கொண்டு வருகிறார். ஊழியம் சேவதற்கான, வல்லமையைக் கொடுக்கிறார். சத்துருவினுடைய கைகளிலிருந்து, ஆத்துமாக்களை விடுவிக்கும் வல்லமையைக் கொடுக்கிறார். பாதாளத்தின் வாசல்களை நொறுங்கடித்து, சபைகளை ஸ்தாபிக்கிற வல்லமை கிடைக்கிறது. ஜனங்களுக்கு நன்மை சேயும்படியான வல்லமையும் கிருபையும் கிடைக்கிறது. இயேசுகிறிஸ்துவும், பரிசுத்த ஆவியானவரும், நமக்குக் கிடைத்த பெரிய பாக்கியமல்லவா?

“நசரேயனாகிய இயேசுவைத் தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும், வல்லமை யினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவருடனேகூட இருந்தபடியினாலே, அவர் நன்மை சேகிறவராயும், பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும், குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றித் திரிந்தார்” (அப். 10:38).

நான்காவதாக, பரிசுத்த ஆவியானவர், உங்களுக்குள் வாசம்பண்ணி, தெவீக சுபாவத்தைக் கொண்டு வந்து, பரிசுத்தத்திலே பூரணப்படுத்துகிறார். அபிஷேகம் பெற்ற தேவபிள்ளைகளே, “நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாயிருக்கிறீர்களென்றும், தேவனுடைய ஆவி, உங்களில் வாசமாயிருக்கிறாரென்றும், அறியாதிருக்கிறீர்களா?” (1 கொரி. 3:16). ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள்.

நினைவிற்கு:- “நாமெல்லாரும் திறந்த முகமா கர்த்தருடைய மகிமையைக் கண்ணாடி யிலே காண்கிறதுபோலக் கண்டு, ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால், அந்தச் சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமையடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம்” (2 கொரி. 3:18).