பூரண ஆயுசு!

“உன் ஆயுசின் நாட்களைப் பூரணப்படுத்துவேன்” (யாத். 23:26).

ஆயுசு நாட்களை பெருகப் பண்ணுகிற தேவன், உங்களுக்கு நல்ல சுகமும், பெலனும், ஆரோக்கியமும் தந்து, ஆயுசு நாட்களைப் பூரணப்படுத்துவாராக. சாதாரணமாக, ஒரு வண்ணத்துப் பூச்சியினுடைய வாழ்க்கையிலே, அது பல பருவங்களைக் கடந்து வருகின்றன. முட்டையா இருக்கிற பருவம் உண்டு. இலைகளை உண்டு வாழுகிற புழுவின் பருவம் உண்டு. கூட்டுப் புழுவா வாழுகிற பருவமும் உண்டு.

முடிவிலே, பூரண வளர்ச்சியோடு வண்ணத்துப் பூச்சியா பறந்து சேல்லுகிற பருவமும் உண்டு. சில வேளைகளிலே, முட்டையிலேயே அழிந்து போகும் அவல நிலையும் ஏற்படக்கூடும். புழுவா இருக்கும்பொழுது, பறவைகள் கொத்திச் சேல்லும் நிலைமையும் ஏற்படும். ஆனால் கர்த்தரோ, பூரண வளர்ச்சியுடன் உங்கள் ஆயுசின் நாட்களைப் பூரணப்படுத்துவேன், என்று வாக்களிக்கிறார்.

ஆதி மனிதனாகிய, ஆதாம் 930 வருஷங்கள் உயிரோடு வாழ்ந்தார் (ஆதி. 5:5). ஆனால், பூமியிலே பாவம் பெருகப் பெருகக் கர்த்தர், “என் ஆவி என்றென் றைக்கும் மனுஷனோடே போராடுவதில்லை. அவன் மாம்சம்தானே, அவன் இருக்கப் போகிற நாட்கள் நூற்றிருபது வருஷம்” என்றார் (ஆதி. 6:3). பக்தனாகிய மோசே, “எங்கள் ஆயுசின் நாட்கள் எழுபது வருஷம், பெலத்தின் மிகுதியால் எண்பது வருஷமா இருந்தாலும், அதின் மேன்மையானது வருத்தமும் சஞ்சலமுமே என்றார்” (சங். 90:10).

உலக கவிஞன், மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை, “நீர்க்குமிழிக்கு” ஒப்பிட்டுப் பேசினான். பக்தனாகிய யாக்கோபு, கொஞ்சக் காலம் தோன்றிப் பின்பு மறைந்து போகிறப் புகைக்கு ஒப்பா பேசி இருக்கிறார் (யாக். 4:14). சங்கீதக்காரன், “காலையிலே முளைத்துப் பூத்து, மாலையிலே அறுப்புண்டு உலர்ந்து போகிற புல்லுக்கு” ஒப்பிட்டுப் பேசுகிறார் (சங். 90:5,6).

அது நெகிறவன் எகிற நாடாவிலும், வேகமா ஓடுகிறது. நிழல் போல சாந்து போகிறது. “ஸ்திரீயினிடத்தில் பிறந்த மனுஷன் வாழ்நாள் குறுகினவனும், சஞ்சலம் நிறைந்தவனுமாயிருக்கிறான்” (யோபு 14:1). இவை எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியிலே, கர்த்தர் நின்று, “என் மகனே, மகளே, நான் உன் ஆயுசு நாட்களைப் பூரணப்படுத்துவேன்” என்று வாக்குக்கொடுக்கிறார்.

“ஐயோ, வியாதி வந்து, நொந்துப் போனேனே, பாதி வயதில் கர்த்தர் என்னை எடுத்துக்கொள்வாரோ, என் பிள்ளைகளுக்கு நான் சேய வேண்டியக் கடமைகளைச் சேயவில்லையே, என்று கலங்குகிறீர்களோ, கர்த்தர் நிச்சயமாகவே உங்கள் ஆயுசைப் பூரணப்படுத்துவார். “நீடித்த நாட்களால் அவனைத் திருப்தியாக்கி, என் இரட்சிப்பை அவனுக்குக் காண்பிப்பேன்” என்று வாக்களிக்கிறார் (சங். 91:16).

நம்முடைய முற்பிதாவாகிய ஆபிரகாமைக் குறித்து, வேதம் சோல்லுகிறது என்ன? “ஆபிரகாம் நல்ல நரைவயதிலும், முதிர்ந்த பூரண ஆயுசிலும், பிராணன் போ மரித்து, தன் ஜனத்தாரோடே சேர்க்கப்பட்டார்” (ஆதி. 25:8). ஈசாக்கைக் குறித்து வேதம் சோல்லுவது என்ன? “ஈசாக்கு, விருத்தாப்பியமும், பூரண ஆயுசுமுள்ளவராகி தன் ஜனத்தாரோடே சேர்க்கப்பட்டார்” (ஆதி. 35:28). தேவபிள்ளைகளே, கர்த்தர் நிச்சயமாகவே, உங்கள் ஆயுசு நாட்களைப் பூரணப்படுத்துவார்.

நினைவிற்கு:- “என்னாலே உன் நாட்கள் பெருகும்; உன் ஆயுசின் வருஷங்கள் விருத்தியாகும்” (நீதி. 9:11). “கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் ஆயுசு நாட்களைப் பெருகப் பண்ணும்” (நீதி. 10:27).