நோவாவின் பேழை!

“அன்றையத்தினமே நோவாவும்..பேழைக்குள் பிரவேசித்தார்கள்” (ஆதி. 7:13).

நோவாவும், அவருடைய மனைவியும், மூன்று பிள்ளைகளும், மருமக்கள்மாரும் பேழைக்குள் பிரவேசித்தார்கள். ஆனால் நீங்களோ, இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறீர்கள். மிகுந்த பாதுகாப்பினிமித்தம், கர்த்தருடைய கிருபைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறீர்கள். கர்த்தருடைய அளவற்ற அன்புக்குள்ளே, தயவுக்குள்ளே, காருணியத்துக்குள்ளே, பிரவேசித்திருக்கிறீர்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் உங்களை, கர்த்தர் நிச்சயமாகவே, கண்மணிபோல பாதுகாப்பார், உயர்த்தியருளுவார்.

மோசே பிறந்தபோது, எகிப்தில் பார்வோனுடைய கொடுமையான சட்டங் களுக்கு தன் மகனை தப்புவிக்கும்படி, தா ஒரு சிறு நாணல் பேழையை சேதாள். அதில் குழந்தையா இருந்த, மோசேக்கு மட்டுமே, அதில் இடம் கிடைத்தது. நோவா சேத பேழையிலே, நோவாவின் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் இடம் கிடைத்தது. நோவாவும் அவருடைய மனைவியும், அவருடைய மகனாகிய சேமும், அவருடைய மனைவியும், காமும் அவருடைய மனைவியும், யாப்பேத்தும் அவருடைய மனைவியும், பேழைக்குள்ளே பாதுகாக்கப்பட்டார்கள்.

இன்றைக்கு நமக்கு முன்பாக ஒரு பேழை இருக்கிறது. அது “இயேசு” என்கிற “ஜீவனுள்ள பேழை”. அதிலே ஒருவருக்கோ, எட்டு பேருக்கோ மட்டுமல்ல, அவருடைய நாமத்தை விசுவாசித்து, அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அத்தனைப் பேருக்கும் அங்கே இடம் உண்டு. இன்றைக்கும், அந்த பேழையின் வாசல் திறந்திருக்கிறது. உங்களை சேர்த்துக் கொள்ளும்படி, கிறிஸ்து ஆவலுள்ளவரா இருக்கிறார்.

நோவாவின் குடும்பத்தார், அந்த பேழைக்குள் பிரவேசித்தார்கள். உங்களுடைய குடும்பத்தார் எங்கே இருக்கிறார்கள்? பேழைக்குள் இருக்கிறார்களா? அல்லது பேழைக்கு வெளியே நிற்கிறார்களா? உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறார் களா? அல்லது வானத்தின் கீழெங்கும் திறந்துவிடப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறார் களா? சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குகிறார்களா? அல்லது மாயையான உலக சிற்றின்ப நிழலில் தங்குகிறார்களா?
உலகத்தின் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம். தனிப்பட்ட மனிதனுக்கும், தேசத்திற்கும், அரசாங்கத்திற்கும் முடிவு உண்டு. உலகத்திற்கும் ஒரு முடிவு உண்டு. சரித்திரத்தின் அடிச்சுவடுகளை புரட்டிப் பாருங்கள். அங்கே நாகரீகங்கள் எழும்பின. நகரங்கள் எழும்பின. அநேக சாம்ராஜ்யங்கள் தோன்றின. அநேக சக்கரவர்த்திகள், பேரரசர்கள் எழும்பினார்கள். கர்த்தர் அவர்களுக்கு முடிவை உண்டாக்கினார்.

நாம் வந்திருக்கிற காலம், உலகத்தின் முடிவு காலம். பேழைக்குள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய காலம். நீங்கள் குடும்பமா, உட்பிரவேசிக்கவேண்டுமென்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். இந்த உலகத்திற்கு, வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நோவா வின் காலத்திலே, உலகத்தை ஜலப்பிரளயத்தினால் அழித்த ஆண்டவர், இந்த உலகத்தை அக்கினிக்கு இரையாக வைத்திருக்கிறார்.

“இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும், பூமியும், அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு, தேவ பக்தியில்லாதவர்கள் நியாயந்தீர்க்கப் பட்டு அழிந்துபோகும் நாள்வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது” (2 பேது. 3:7). தேவ பிள்ளைகளே, கிறிஸ்துவாகிய பேழைக்குள்ளே, நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? என்பதை மறுபடியும் ஒருமுறை உறுதிபடுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

நினைவிற்கு:- “எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று; ஆகையால் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து, ஜெபம்பண்ணுவதற்கு ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாயிருங்கள்” (1பேதுரு 4:7).