பெரிய விசுவாசம்!

“உனக்கும், அவைகளுக்கும், ஆகாரமாகச் சகலவித போஜனபதார்த்தங்களையும் சேர்த்து, உன்னிடத்தில் வைத்துக்கொள் என்றார்” (ஆதி. 6:21).

நோவாவுக்கு, கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தபடியால், நோவா வையும், அவன் குடும்பத்தையும், பாதுகாக்க பேழையைச் சேயும்படி, கர்த்தர் சோன்னார். எந்த ஒரு மனுஷன் தனக்கு ஒத்தாசை சேகிற கன்மலையான கிறிஸ்துவை விட்டுவிட்டு, உலக மனுஷனையும், அதிகாரிகளையும் நோக்கிப் பார்க்கிறானோ, அவனுக்கு கிருபைக்குப் பதிலாக, அவமானம்தான் வந்து சேரும். நோவாவின் நாட்களில், எங்கும் பாவமும், அக்கிரமமும் நிறைந்திருந்தது. “பாவம் பெருகின இடத்தில், கிருபை அதிகமாப் பெருகிற்று” (ரோமர் 5:20).

தேவபிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அந்த தேவ கிருபையே, உங்களை பூரணப்படவும், நீதிமான்களாகவும், பரிசுத்தவான் களாகவும், நிலைநிறுத்தும். கிருபையின் பரிபூரணத்தைப் பெறுகிறவர்கள், “இயேசுகிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து, ஆளுவார்களென்பது அதிக நிச்சயமாமே” (ரோம. 5:17).

அன்றைக்கு நோவாவுக்கு மட்டுமல்ல, மிருக ஜீவன்களுக்கும், பறவை களுக்கும்கூட கிருபை கிடைத்தது. இதனால் அவைகளுக்கு, பேழையிலே இடமும் கிடைத்தது. ஆகாரமும் கிடைத்தது (ஆதி. 6:21). ஆம், ஒவ்வொரு ஜீவ ராசியும், பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமென்ற பாரத்தை, தேவன் நோவாவின் உள்ளத்தில் வைத்தார். ஆத்துமாக்கள் இரட்சிக்கப்பட வேண்டுமென்ற பாரம், ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் இருந்தால், எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும்! இந்த பாரமிருக்கும்போது, ஜனங்களுக்காக பரிதபித்து, மன்றாடுவோம் அல்லவா?
இரவு பகலாக, பேழையை சேத நோவா, பிரசங்கித்த நோவா, இப்போதோ, இரவு பகலாக, சகல ஜீவ ராசிகளுக்கும் போஜனத்தை சம்பாதித்து வைக்கலானார். தேவபிள்ளைகளே, ஆத்துமாக்களுக்கு, வேத வார்த்தையாகிய ஜீவ போஜனத்தையும், ஜீவத் தண்ணீரையும், கொடுக்க வேண்டியது, உங்கள் கடமை அல்லவா? இஸ்ரவேலரை கர்த்தர் வனாந்தரத்தில் வழிநடத்தி வந்தபோது, ஏறக்குறைய இருபது இலட்சம் இஸ்ரவேலருக்கு, அனுதினமும் ஆகாரத்தைக் கொடுத்தார். சாதாரண ஆகாரமல்ல. தேவ தூதர்களின் உணவு. காண்டாமிருகத்தைப் போல, இஸ்ரவேலருக்குப் பெலனைக் கொண்டு வரும் உணவு. கன்மலையிலிருந்து, தண்ணீர் புறப்பட்டு வந்தது.

நோவா, பெரிய சேல்வந்தனாயிருந்தார் என்பதை, வேதத்தில் நாம் எங்கும் வாசிக்க முடியாது. ஆபிரகாமைப்போலவோ, அல்லது யோபுவைப்போலவோ, திரளான ஆடுமாடு, ஆஸ்திகள் நோவாவுக்கு இருந்ததில்லை. ஆனாலும் கர்த்தரு டைய வார்த்தைக்குக் கீழ்ப்படிந்து, ஒவ்வொரு மிருக ஜீவன்களுக்காகவும்கூட, அவைகள் உண்ணும் விதத்துக்கேற்றபடி, சகலவித உணவு வகைகளையும் ஏராளமாக சேர்த்து வைத்தார். “விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்” என்ற விசுவாசத்தை, சேயல்படுத்தின முதல் மனிதன் நோவா.

தேவபிள்ளைகளே, உங்களுடைய ஆவிக்குரிய தேவைகளுக்காகவும், குடும்பத் தின் தேவைகளுக்காகவும், சபைகளின் தேவைகளுக்காகவும், உங்களில் விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். “விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம்” (எபி.11:6).

நினைவிற்கு:- “விசுவாசத்தினாலே, நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளைக் குறித்துத் தேவ எச்சரிப்புப் பெற்று, பயபக்தியுள்ளவனாகி, தன் குடும்பத்தை இரட்சிப்பதற்குப் பேழையை உண்டு பண்ணினார்” (எபி. 11:7).