சிங்கங்களின் வாய்களை!

“விசுவாசத்தினாலே சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள்” (எபி. 11:33).

விசுவாசத்திற்கும், மிருக ஜீவன்களுக்கும்கூட, ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறது. கெர்ச்சிக்கிற சிங்கங்களின் கோப வெறியையும், கொடூர தன்மையையும்கூட, விசுவாசம் மேற்கொள்ளுகிறது. அவைகள் சேதப்படுத்தாதபடி, அவைகளின் வாய்களைக் கட்டிப்போட்டு விடுகிறது.

ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் பணியாற்றிய, ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரரைக் குறித்த சரித்திரத்தை வாசித்தேன். திடீரென்று தூரத்தில், கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் ஒன்று இவருக்கு எதிராக வந்தது. இவர் அதைப் பார்த்ததும், அவருக்குள் இனிமையான விசுவாசம் சுரக்க ஆரம்பித்தது. அவர் மிகவும் மென்மையாக, அமைதியாக, சொன்னார்; “சிங்கமே, உன்னைச் சிருஷ்டித்தவரும், என்னைச் சிருஷ்டித்தவரும் ஒருவர் தான். நம் இருவரையும், வழி நடத்துகிறவரும் அவர்தான். உன்னைப் போல, நான் பரலோக பிதாவின் இனிமையான குடும்பத்தில் இருக்கிறேன். ஆகவே, நீ என்னைச் சேதப்படுத்தாதே” என்று சொன்னார்.

பின்பு ஆண்டவரைப் பார்த்து, “தானியேலின் தேவனே, தானியேல் சிங்கக் கெபியில் போடப்பட்ட போது, பாதுகாத்தவரே, என்னையும் பாதுகாத்தருளும்” என்று சொல்லி ஜெபித்தார். அந்த சிங்கம் அருகில் வந்து, அமைதியாப் போய் விட்டது! தானியேலின் வாழ்க்கை வரலாற்றை, கர்த்தர் உங்களுக்காகவே வேதத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார். அவருக்குள்ளிருந்த மேன்மையான விசுவாசம் என்ன? “சிங்கங்கள் என்னைச் சேதப்படுத்தாது” என்பதுதான்.

ஏனென்றால், கர்த்தருக்கு முன்பாக நான் உத்தமனாயிருந்திருக்கிறேன். ராஜாவுக்கு முன்பாகவும், நான் நீதிகேடு செய்ததில்லை. ஆகவே, என் தேவன் ஒருபோதும் என்னை, சிங்கங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கவே மாட்டார். யூதாவின் ராஜ சிங்கம் என்னோடிருப்பதால், உலகப்பிரகாரமான இந்த சிங்கங்களின் வாய்களை கர்த்தரின் நாமத்தால் நான் அடைக்கிறேன். இது என்னைச் சேதப்படுத்தாது. சிங்கத்தின் மேலும், விரியன் பாம்பின் மேலும், நீ நடந்து, பால சிங்கத்தையும், வலுசர்ப்பத்தையும், நீ மிதித்துப் போடுவாய் என்று கர்த்தர் வாக்குப் பண்ணியிருக்கிறார். ஆகவே, இந்த சிங்கங்கள் என்னைச் சேதப்படுத்தாது! இதுதான் தானியேலின் விசுவாச அறிக்கை.

தானியேலை சிங்கக்கெபியிலே போடும்படி, வேறு வழியின்றி ஒப்புக்கொடுத்த ராஜாவின் உள்ளத்தில் கூட, அசைக்க முடியாத விசுவாசம் இருந்தது. ஆகவே, ராஜா தானியேலைத் தேடி, அதிகாலையில் ஓடிவந்தார். விசுவாசத்துடனே கெபியைப் பார்த்து பேசி, “தானியேலே, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசனே, நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னைச் சிங்கங்களுக்கு தப்புவிக்க வல்வராய் இருந்தாரா?” என்று கேட்டார்.

ஆம், இரண்டு பேரின் விசுவாசமும் வல்லமையாய் இருந்தது. ஆகவே, கர்த்தர் சிங்கங்களின் வாயைக் கட்டிப் போட்டார். தேவன், நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதத்தைச் செய்வார். தேவபிள்ளைகளே, இன்று உங்களுக்கு விரோதமாக சிங்கங்களைப்போல மனிதர்கள் எழும்பியிருக்கிறார்களா? உங்களுடைய சொந்த உறவினர்களே, சிங்கங்களைப்போல உங்கள்பேரில் சீறுகிறார்களா? இன்று நீங்கள் சிங்கங்களின் நடுவில் இருப்பதைப் போல இருந்தாலும், அவைகள் ஒருபோதும் சேதப்படுத்தாதபடி, வாய்களைக் கட்டிப் போட்டருளுவார்.

நினைவிற்கு:- “சிங்கத்தின் மேலும், விரியன் பாம்பின் மேலும் நீ நடந்து, பால சிங்கத்தையும் வலுசர்ப்பத்தையும் மிதித்துப் போடுவாய்” (சங். 91:13).