வேதமே வெளிச்சம்!

“கட்டளையே விளக்கு, வேதமே வெளிச்சம், போதகசிட்சையே ஜீவ வழி” (நீதி. 6:23).

“வேதமே வெளிச்சம்” என்று ஞானி திட்டமும், தெளிவுமாய் கூறுகிறார். “உம்முடைய வசனமே, என் கால்களுக்குத் தீபமும், பாதைக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது” என்று தாவீது, அழகாக அறிவுறுத்துகிறார். பாதை தெரியாத ஆட்டைப் போல, நீங்கள் அலைந்து திரியும்போது, வேதம் உங்களுக்கு பாதை காண்பிக்கிறது. வெளிச்சம் தந்து, வழி நடத்துகிறது.

எங்கும் இருள் சூழ்ந்த நேரத்தில், ஒரு கப்பல் கடும் புயலில் சிக்கிக் கொள்கிறது. கடலின் அலைகள் கொந்தளித்து, பொங்கி கப்பல் மேல் மோதிக்கொண்டிருக்கின்றன. அமிழ்ந்து விடுமோ என்று, மாலுமிகள் பயப்படுகிறார்கள். எந்த திசையில் செல்வது என்று தெரியாமல், அவர்கள் தடுமாறுகிறார்கள். அப்பொழுது கலங்கரை வெளிச்சத்தின் ஒளியை, அந்த மாலுமிகள் பார்ப்பார்கள் என்றால், அவர்களுடைய உள்ளத்தில் எத்தனை சந்தோஷத்தையும், ஆறுதலையும் கொண்டு வரும்! மிக அருகிலேதான் கரை இருக்கிறது. நேராக கப்பலை செலுத்தினால், புயலுக்கும், கொந்தளிப்புக்கும் தப்பி விடலாம் என்று சொல்லி, கலங்கரை வெளிச்சத்தை நோக்கி செல்லுவார்கள் அல்லவா?

பல வேளைகளில், உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே புயல் வீசுகின்றன. கடல் கொந்தளிக்கின்றன. எந்த திசையில் செல்லுவது என்று தெரியாமல், நீங்கள் தடுமாறுகிறீர்கள். முக்கியமான தீர்மானங்களை நீங்கள் உறுதியாய் எடுக்க வேண்டியதிருக்கிறது. தேவனுடைய வழி எது? கர்த்தருடைய சித்தம் எது? எந்தப் பாதையில் சென்றால், தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் என்றெல்லாம், உங்கள் உள்ளம் ஏங்குகிறது. அந்த நேரத்தில், கர்த்தருடைய வசனமே உங்களுக்கு வெளிச்சம் தருகிறது.

தேவபிள்ளைகளே, வேதத்தை திறந்து வாசிக்கும்போது, “ஆண்டவரே, நான் எந்த வழியில் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லித் தாரும்” என்று கேளுங்கள். கர்த்தர் நிச்சயமாகவே தம்முடைய வசனத்தை உங்களுக்குக் கொடுத்து, உங்களை அருமையாய் வழி நடத்துவார். சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார்: “கர்த்தருடைய நியாயங்கள் செம்மையும், இருதயத்தைச் சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது; கர்த்தருடைய கற்பனை தூமையும், கண்களைத் தெளிவிக்கிறதுமாயிருக்கிறது” (சங். 19:8).

இங்கிலாந்து தேசத்தில், ராஜாவாக ஒருவர் பட்டம் ஏற்கும்போது, பட்டமளிப்பு விழாவில், அரசருக்கு பட்டாபிஷேகத்தை செய்விக்கும்போது, அரசரின் சேங்கோலை அவர் கரங்களிலே கொடுத்து, பரிசுத்த வேதாகமத்தையும் அவருக்கு பரிசு அளிப்பார்கள். “எங்கள் மகிமை பொருந்தின அரசரே, உலகத்திலே மிகவும் விலையேறப் பெற்றதான, இந்த வேதாகமத்தை, இப்பொழுது நாங்கள் உங்களுக்குக் கொடுக்கிறோம். இதில் ஞானம் உண்டு, இதில் கர்த்தருடைய வெளிச்சம் உண்டு, இதில் ராஜரீக சட்டம் உண்டு, இது தேவனுடைய வார்த்தைகளை உள்ளடக்கியது” என்று சொல்வார்கள். அதற்கு பிறகு அவர் ,தேசத்தை ஆளும் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்வார்.

வேதம், பெரிய பெரிய ராஜாக்களுக்கும், வெளிச்சம் கொடுக்கிறது; ஏழை மக்களுக்கும், வெளிச்சம் கொடுக்கிறது. படித்தவர்களுக்கும், வெளிச்சம் கொடுக்கிறது; படியாத பாமரருக்கும், வெளிச்சம் கொடுக்கிறது. செல்வந்தர்களுக்கும், வெளிச்சம் கொடுக்கிறது; தரித்திரருக்கும், வெளிச்சம் தருகிறது.

நினைவிற்கு:- “உம்முடைய வசனத்தின் பிரசித்தம் வெளிச்சம் தந்து, பேதைகளை உணர்வுள்ளவர்களாக்கும்” (சங். 119:130).