மகிமையான கிரீடம்!

“அது மகிமையான கிரீடத்தை உனக்குச் சூட்டும்” (நீதி. 4:9).

ராஜாக்களின் தலையிலே கிரீடங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த கிரீடங்கள் பொன்னினாலும், முத்துக்களினாலும், வைரங்களினாலும், வைடூரியங்களினாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும். மிகுந்த அழகுள்ள அந்த கிரீடமானது, அவர் அரசாளுகிற ராஜா என்பதை உணர்த்தும். ஜனங்களுக்கு அவர் தலையாக விளங்குகிறார். அதிகாரமும், ஆளுகையும், வல்லமையும், சத்துவமும் மிகுந்தவர் என்பதை அவர் அணிந்திருக்கும் கிரீடம் வெளிப்படுத்தும்.

ஆனால், வேதப்புஸ்தகமோ, கண்களினால் காண முடியாத கிரீடங்களைக் குறித்து பேசுகின்றன. அவை என்ன கிரீடங்கள்? சங். 103:4-ஐ வாசித்துப் பார்த்தால், அவை கிருபையாகிய கிரீடம், இரக்கமாகிய கிரீடம். எபி. 2:7-ஐ வாசித்துப் பார்த்தால், அவை மகிமையிலான கிரீடம், கனத்திலான கிரீடம். இந்த கிரீடங்கள் உலகப்பிரகாரமான கிரீடங்களைப் பார்க்கிலும், மகா மேன்மையான கிரீடங்கள்.

உலக கிரீடங்கள் எல்லாம், மறைந்து போகக்கூடியன. பொற்கொல்லனிடம் கொடுத்தால், ஒரே நிமிடத்தில் அந்த பொன்னை உருக்கி, சாதாரண கம்பியாக மாற்றி விடுவான். எதிரி அரசன், யுத்தத்திற்கு வந்து ஜெயிப்பான் என்றால், அந்த கிரீடத்தை பறித்துக்கொண்டு போய்விடுவான். இப்படிப்பட்ட அழிவுள்ள கிரீடங்களுக்காக எத்தனையோ பேர் யுத்தம் செய்து, தங்கள் உயிரையே கொடுக்கிறார்கள். அப். பவுல் எழுதுகிறார், “அவர்கள் அழிவுள்ள கிரீடத்தைப் பெறும்படிக்கு, அப்படிச் செய்கிறார்கள். நாமோ அழிவில்லாத கிரீடத்தைப் பெறும்படிக்கு, அப்படி செய்கிறோம்” (1 கொரி. 9:25). கர்த்தர் நம்மை கிருபையினாலும், இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டுகிறார். கனத்தினாலும் மகிமையினாலும் அலங்கரிக்கிறார். ராஜாதி ராஜாவின் பிள்ளைகள் என்று நீங்கள் அழைக்கப்படுவது, எத்தனை பெரிய பாக்கியம்.

இந்த குடியரசின் நாட்களில், நீங்கள் எல்லாருமே இந்நாட்டு மன்னர்களாகி விட்டீர்கள். இங்கே உங்களுடைய கிரீடம் எது? சிலர் தங்களுடைய பி.ஏ., எம்.ஏ., எம்.எஸ்.சி., என்ற பட்டங்களை, கிரீடங்களாக எண்ணுகிறார்கள். வேறு சிலர், தங்களுடைய தொழிலை கிரீடமாக வைத்து, டாக்டர், இஞ்சினியர், வழக்கறிஞர் என்று போடுகிறார்கள். வேறு சில அரசியல்வாதிகள், எம்.எல்.ஏ., எம்.பி., என்று போடுகிறார்கள்.

ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இருக்கும், உண்மையான கிரீடம் என்ன தெரியுமா? அது உங்கள்மேல் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம்தான். தாவீது ராஜாவுக்கு, உலகப்பிரகாரமான பல கிரீடங்கள் கிடைத்தாலும், அவர் தம்மேல் ஊற்றப்பட்ட அபிஷேகத்தையே மேன்மையான கிரீடமாக எண்ணினார். “புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறேன். என் கொம்பைக் காண்டா மிருகத்தின் கொம்பைப் போல உயர்த்துவீர்” என்று அவர் சொல்லுகிறார் (சங். 92:10).

இந்த அபிஷேகத்தினால், உன்னத பெலன் உங்களுக்குள் வருகிறது. ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வந்து வாசம் பண்ணுகிறார். இந்த அபிஷேகத்தை யாரும் உங்களை விட்டு எடுத்துவிட முடியாது. இந்த அபிஷேகத்திலிருந்துதான் ஆவியின் வரங்கள் செயல்படுகிறது. இனிமையான ஆவியின் கனிகள் வெளிப்படுகிறது. இந்த அபிஷேகம்தான், உலக மனுஷனைப் பார்க்கிலும், உங்களை வித்தியாசமுள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறது.

நினைவிற்கு:- “என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக, நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப் படுத்தி, என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம்பண்ணுகிறீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது” (சங். 23:5).