சிந்தை உண்டா?

“சிறுமைப்பட்டவன்மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான்; தீங்குநாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார்” (சங். 41:1).

தாவீது ராஜாவாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டாலும், அவருக்கு ராஜ்யபாரம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை. அப்பொழுது ராஜாவாய் அரசாண்ட சவுல், தாவீதை பகைத்து, தாவீதின் மனைவியாக இருந்த மீகாளை எடுத்து, வேறொருவனுக்கு கொடுத்துவிட்டார். சவுலால் தாவீது துரத்தப்பட்டு, வனாந்திரத்திலும், குகைகளிலும் ஒளிந்து வாழ வேண்டியதாயிற்று. அப்பொழுது அநேகர் இரகசியமாய் தாவீதை சந்தித்து, உணவு, திராட்சரசம் போன்றவைகளை கொடுத்து உதவினார்கள். ஆகவே, “சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான்; தீங்குநாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார்” என்று தாவீது சொன்னார்.

இயேசு சொன்னார், “இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள்” (மத். 5:7). சாலொமோன் ஞானியும்கூட, “ஏழைக்கு இரங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான். அவன் கொடுத்ததை அவர் திரும்பக் கொடுப்பார்” என்றார் (நீதி. 19:17). வறுமையினாலும், பணப்பற்றாக்குறையினாலும், கடன் பிரச்சனைகளினாலும் சிறுமைப்பட்டவர்கள் உண்டு. எந்தவிதத்தில் அவர்களை ஆற்றலாம், தேற்றலாம், அவர்களுக்கு உதவியாயிருக்கலாம் என்ற சிந்தையோடிருப்பீர்களானால், நிச்சயமாகவே, நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருப்பீர்கள்.
இயேசு ஒரு ஸ்திரீயை ஜெப ஆலயத்தில் சந்தித்தார் . அவள் எவ்வளவும் நிமிரக்கூடாத கூனியாயிருந்தாள். பதினெட்டு வருஷங்களா பெலவீனப்படுத்தும் ஆவி அவளைப் பிடித்திருந்தது. சிறுமைப்பட்ட அவள்மேல் கர்த்தர் சிந்தை கொண்டார். “ஸ்திரீயே உன் பெலவீனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டா” என்று சோல்லி, அவள் மீது தன் கையை வைத்தார். உடனே அவள் நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினாள். “இதோ, சாத்தான் பதினெட்டு வருஷமாக் கட்டியிருந்த ஆபிரகாமின் குமாரத்தியாகிய இவளை, ஓவுநாளில் இந்தக்கட்டிலிருந்து அவிழ்த்துவிட வேண்டியதில்லையா என்றார்” (லூக். 13:16).

சிறுமைப்பட்டவர்கள்மேல் சிந்தையுள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கும் ஆசீர்வாதங்கள் என்ன? முதலாவது, தீங்குநாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார். இரண்டாவது, கர்த்தர் அவனை பாதுகாத்து, அவனை உயிரோடே வைப்பார். மூன்றாவது, அவன் பூமியிலே பாக்கியவானாயிருப்பான். நான்காவது, அவன் சத்துருக்களிடம் ஒருநாளும், கர்த்தர், அவனை ஒப்புக்கொடுக்கமாட்டார்.

ஜெபவீரனாகிய “ஜார்ஜ் முல்லர்” ஏறக்குறைய பத்தாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட அனாதை சிறுவர்கள், சிறுமைப்பட்ட குழந்தைகள் மேல் சிந்தைகொண்டு அவர்களை ஆதரித்து, வளர்த்து வந்தார். “மதர் தெரஸா” அவர்கள், திக்கற்றவர்கள், அனாதைகள், மரிக்கும் நிலையில் கைவிடப்பட்டவர்கள் மேல் சிந்தை கொண்டு, தெய்வீக அன்பை காண்பித்தார்கள். “சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார்” (ஏசா. 61:1). கிறிஸ்து சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கும், தரித்திரருக்கும்கூட, சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார்.

பிசாசுகளும், அசுத்த ஆவிகளும் மனுஷரை சிறுமைப்படுத்துகின்றன. வறுமையும், கடன் பிரச்சனையும் சிறுமைப்படுத்துகின்றன. சிலரை கொடூரமான தீய மனிதர்கள் சிறுமைப்படுத்துகிறார்கள். தேவபிள்ளைகளே, அப்படிப்பட்ட மக்கள் மேல் நீங்கள் சிந்தை கொண்டு, கர்த்தருடைய ஊழியம் செய்வீர்களா? விடுதலை ஊழியத்தில் இறங்கி, ஜனங்களை மீட்டெடுப்பீர்களா?

நினைவிற்கு:- “பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார்” (1 யோவா. 3:8).